Informacja
o przetwarzaniu
danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Rimex-Auto Spółka Jawna Jolanta Juniewicz Krzysztof Juniewicz z siedzibą w Deszcznie, ul. Skwierzyńska 1, NIP: 5992420178
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania umów jak również wywiązywania się z już zawartych umów na usługi oferowane przez Rimex-Auto Spółka Jawna Jolanta Juniewicz Krzysztof Juniewicz
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
1. Pracownicy Rimex-Auto Spółka Jawna Jolanta Juniewicz Krzysztof Juniewicz w celu wykonywania obowiązków służbowych.
2. Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne
3. Firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., przewoźnicy, Klienci
4. Kancelarie prawne, kancelarie notarialne

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. Czas jaki nakazują przepisy prawa odnośnie przechowywania danych
2. Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których konieczne jest posiadanie danych

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
1. dostęp do danych
2. sprostowanie danych
3. usunięcie danych
4. ograniczenie przetwarzania danych
5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
6. przenoszenie danych

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zleconych usług serwisowych I usługowych.
Kontakt z Administratorem w związku z przysługującymi Państwu prawami jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej rimexauto@bosch-service.pl
lub pisemnie na adres siedziby firmy.